Boekdata-afnemers

Uit Boektrust

Ga naar: navigatie, zoeken

Boekdata-afnemers kijk voor technische informatie bij REST-interface

Of het Koppelvlak voor boekhandels


BoekData-Export vanuit de Boek.nl/BoekTrust-database naar boekdata-afnemers: kosten

Export: Boekdata ingevoerd in de BoekTrust-database zijn op Boek.nl voor het publiek en het boekenvak zonder kosten te zoeken en te zien; de boekdata zijn voor het vak ook vanuit de BoekTrust-database te downloaden - per record en per veld - tegen een minimaal tarief (waarmee het BoekTrust-systeem wordt gefinancierd).

Boek.NL = data kijken, niet kopen

BoekTrust = basisdata gratis downloaden, verrijkte data kopen/downloaden - via de REST-interface - een voorbeeld van xml-data-stromen

Data: In de SOEP-versie van BoekTrust kunnen de uitgevers de volgende boekdata invoeren (en actualiseren):

  • Titelgegevens (uitgebreid, van belang voor het zoeken)
  • Soort uitgave (publicatiedatum, editie, druk)
  • Auteurs-gegevens (incl. biografische data)
  • Inhoud (NUR-codes, SISO-codes, flapteksten, inhoudsopgave+)
  • Doelgroep-omschrijving
  • Fysieke kenmerken, waaronder omslag-afbeelding
  • Verwijzingen naar gerelateerde boeken (vervangers, alternatieven)
  • Prijs-informatie (waaronder speciale prijzen)
  • Verkrijgbaarheids-gegevens (grossiers, eigen bestelafdeling)


Downloaden: Partners in het boekenvak kunnen een inlog-code en wachtwoord aanvragen voor het downloaden van boekgegevens uit de BT- database, waarmee het downloaden wordt geregistreerd. De vakgebruiker betaalt een import-fee per opvraging per veld tot een bepaald maximum; boven dat maximum bestaat de mogelijkheid een bulk-abonnement af te sluiten (zoals enige internetboekhandels voorheen b.v. jaarlijks de NBD een a-forfait-bedrag betaalden voor m.n. de omslagen en recensies/a.i's).

BoekTrust onderscheidt de volgende boekdata-velden: 1. BBD=Basis-Boek-Data: isbn, auteur & titel-velden zijn als basisgegevens vanzelfsprekend kostenloos = 0,00 2. CBD=Commerciele-Boek-Data: prijzen, verkrijgbaarheid, etc. = 0,01 per download (alle velden behoudens 1 en 3) 3. VBD=Verrijkte-Boek-Data: omslag, flaptekst, inhoudsopgave, verwijzingen, recensies (zie + bij inhoud) = 0,05 per download


Tarieven: Deze zijn boekenmarkt-conform & gemodelleerd naar de Kamer van Koophandel-structuur voor het downloaden van (a la carte-)gegevens.

A la carte: het download-tarief per 'bijzonder' veld is 0,05 & voor de overige velden 0,01 euro; de basisgegevens 0,00. Uw feitelijke gebruik bepaalt dus wat u uiteindelijk betaalt - overstijgt het gebruik op jaarbasis een maximum-bedrag dan wordt u niet meer dan een overeengekomen bulk-tarief in rekening gebracht.

Rekenvoorbeeld: bij het downloaden naar het eigen systeem van alle omslag-afbeeldingen van alle jaarlijkse nieuwe titels (ca 20.000) zou dat neerkomen op een bedrag van 1.000 euro voor al deze afbeeldingen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat dit ooit gebeurt. NB: a-la-carte betaalt men nooit voor meer gegevens dan er werkelijk succesvol uit de BT-database worden opgevraagd.

Startfase BT-afnemers: In de startfase van een overeenkomst met een nieuwe afnemer van boekdata zijn alle downloads gratis teneinde het gebruik aan beide kanten te toetsen. Na afloop van die proefperiode gaat het a-la-carte-tarief in werking en wordt desgewenst in goed overleg een bulk-tarief vastgesteld om een plafond vast te leggen.

Start BT-invoersysteem: De BT-database staat nu open voor uitgevers om hun boekdata in te voeren en te verspreiden. De verwachting is dat de database zeer geleidelijk zal worden gevuld met verrijkte gegevens van de boektitels. Het tarief-systeem is zodanig opgebouwd dat ook aan de export-kant geleidelijk van de extra boekdata kan worden geprofiteerd.


Rechten & plichten: De auteursrechten op veld-niveau berusten bij de uitgever van de titel, evenals de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de veld-informatie. De auteursrechten op de verzameling boek- data berust bij de BoekTrust-database. BoekTrust verleent aan de afnemer een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de gedownloade boekdata. Deze mag buiten de eigen commerciele toepassing niet verder worden verhandeld.

Contract: Afnemers die een overeenkomst met BoekTrust afsluiten voor het downloaden van boekdata kunnen dus kiezen voor een a-la-cart of bulk-model. Eventuele extra kosten voor technische aanpassingen aan de import-kant kunnen door BoekTrust tegen kostprijs worden verricht (uurprijs ca euro 85,-).

Nadere informatie is op te vragen via info@boektrust.nl